اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1381/04/30)

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پيشنهاد شماره 5023.100.02 مورخ 1380.9.24 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (42) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - ‌مصوب 1374- آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده (‌موضوع تصويبنامه‌هاي شماره .123379ت17496‌هـ ‍‌مورخ 1375.11.28 و .9807ت18972‌ه‍ مورخ 1379.3.11) را به شرح زير اصلاح نمود:

1 - ماده(53) و تبصره(1) آن به شرح زير اصلاح مي‌شوند:
‌ماده 53- جلسات مجمع عمومي ‌به دعوت هيأت مديره در موارد زير تشكيل مي‌شوند:
‌الف - جلسات مجمع عمومي ‌بطور عادي سالي يك‌بار
ب - جلسات مجمع عمومي‌ بطور فوق‌العاده به تعداد دفعات و در زمان‌هايي كه در جلسه عادي تعيين‌ مي‌شود و يا در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي و يا بازرس (‌بازرسان) و يا با تصويب شوراي مركزي و ‌يا دو سوم اعضاي هيأت مديره و يا حداقل بيست درصد اعضاي نظام مهندسي استان تشكيل آن را از هيأت ‌مديره خواستار مي‌شوند.
‌تبصره 1 - در مواردي كه اشخاص و مراجع مذكور در بند (ب) درخواست تشكيل مجمع عمومي‌ بطور ‌فوق‌العاده را نمايند، هيأت مديره مكلف است به فاصله حداكثر 45 روز نسبت به تشكيل جلسه مجمع ‌عمومي‌اقدام نمايد.
‌در صورت استنكاف هيأت مديره از تشكيل جلسه مجمع عمومي ‌در مدت مذكور، بازرس (‌بازرسان)‌ مكلفند با اطلاع وزارت مسكن و شهرسازي اقدامات لازم به منظور تشكيل جلسه مجمع عمومي‌به عمل‌آورند.
2 - ماده (55) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 55 - ‌جلسات مجمع عمومي‌ با حضور حداقل نصف به اضافه يك نفر كليه اعضا رسميت مي‌يابد و ‌تصميمات آن با رأي موافق نصف به اضافه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد، در صورت عدم حصول‌ اكثريت لازم براي رسميت يافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم به فاصله حداكثر 20 روز پس از آن مجدداً‌ تشكيل و با حضور هر تعداد شركت‌كننده رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با رأي مثبت نصف به اضافه‌يك عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
3 - ماده (56) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 56- مجمع عمومي ‌توسط هيأت رئيسه موقت مركب از مسن‌ترين عضو به عنوان رئيس سني، و‌ جوان‌ترين عضو به عنوان منشي و دو ناظر كه با رأي اعضاي حاضر انتخاب مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.
‌هيأت رئيسه اصلي مجمع عمومي‌ استان از بين اعضاي داوطلب و با رأي اعضاي حاضر در مجمع ‌عمومي، با اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.
‌هيأت رئيسه اصلي مجمع عمومي ‌مركب از رئيس و يك منشي و دو ناظر خواهد بود.
‌از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه‌اي در سه نسخه توسط منشي تدوين و پس از امضاي ‌هيأت رئيسه مجمع عمومي، به رؤيت و امضاي بازرس (‌بازرسان) سازمان استان مي‌رسد و نسخ آن به ترتيب ‌به دبيرخانه نظام مهندسي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و دفتر شوراي مركزي ارسال مي‌شود.
4 - ماده (71) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 71- هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي‌شود در اولين جلسه خود هيأت رئيسه‌اي مركب‌ از يك رئيس و دو نايب رئيس و يك دبير با تعداد آراي نصف به علاوه يك نفر اعضاي اصلي هيأت مديره ‌براي مدت يك سال انتخاب مي‌كند و تجديد انتخاب آنان در سالهاي بعد بلامانع است. هيأت رئيسه از بين ‌خود و يا از ميان هيأت مديره يك نفر را با تأييد هيأت مديره به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌كند.‌ رئيس هيأت‌ مديره «‌رئيس سازمان نظام مهندسي استان» مي‌باشد.
‌تبصره - ‌چنانچه آراي مأخوذه در مورد هر يك از اعضاي هيأت رئيسه مساوي باشد و هيأت مديره ‌نتواند حداكثر ظرف مدت 15 روز نسبت به انتخاب عضوي كه در مورد آن توافق حاصل نگرديده اقدام نمايد ‌و نيز اگر هيأت مديره نتواند پس از انقضاي مدت يكساله عضويت و يا در صورت فوت يا حجر يا تعليق يا ‌لغو عضويت هر يك از اعضاي هيأت رئيسه نسبت به انتخاب جايگزين، ظرف مدت مذكور اقدام كند هيأت‌ مديره مكلف است موضوع را بلافاصله به شوراي مركزي منعكس نمايد و شوراي مزبور مكلف است عضو يا‌ اعضاي جايگزين را از بين اعضاي هيأت مديره بطور موقت تا زمان حصول توافق براي انتخاب اعضاي ‌مزبور توسط هيأت مديره تعيين و معرفي نمايد.
5 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (73) اضافه مي‌شود:
‌تبصره - ‌در مواردي كه مجمع عمومي‌ پس از استماع گزارش بازرس (‌بازرسان) عملكرد يا ترازنامه ‌ساليانه هيأت مديره را تأييد و تصويب نكند، موارد اشكال و ابهام را دقيقا مشخص و به انضمام ترازنامه ‌جهت انجام اصلاحات لازم به هيأت مديره اعاده مي‌نمايد.
‌هيأت مديره مكلف است ظرف يك ماه مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و پس از انجام اصلاحات لازم ‌و تأييد بازرس يا بازرسان ترازنامه را جهت تصويب به مجمع عمومي ‌تسليم نمايد.
‌چنانچه مجدداً ترازنامه به تصويب مجمع عمومي نرسد هيأت مديره بلافاصله مراتب را به شوراي مركزي ‌منعكس مي‌نمايد و نظر نهايي شوراي مركزي براي هيأت مديره لازم‌الاجرا خواهد بود.
6 - ماده (101) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي ‌استان و تخلفات آنان به اعتبار ‌وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي ‌استان «‌شوراي انتظامي نظام مهندسي» خواهد بود.
7 - متن زير به عنوان بند (ف) به ماده (114) اضافه مي‌شود:
ف - رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره كه به تصويب مجمع‌عمومي‌سازمان استان نرسيده باشد.
8 - در انتهاي ماده (114) بند (ف) به بند (ق) تبديل مي‌شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
پنج شنبه, 14 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2525 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)