جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - مصالح بتن

 

9-3-1) مشخصات شیمیایی الزامی سیمان های پرتلند

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-2) مشخصات فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-3) مشخصات مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-4) مشخصات شیمیایی الزامی سیمان پرتلند سفید

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-5) مشخصات فیزیکی الزامی سیمان پرتلند سفید

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-6) مشخصات فیزیکی الزامی سیمان پرتلند سفید

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-7) ویژگی شیمیایی الزامی سیمان های پرتلند پوزولانی

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-8) ویژگی فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند پوزولانی

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-9) ویژگی مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند پوزولانی

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-10) ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های ریز مصرفی در بتن

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-11) ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های درشت مصرفی در بتن

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-12) حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های ریز

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-13) حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های درشت

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-14) حداکثر میزان مجاز دانه های پولکی و سوزنی در سنگدانه های درشت مصرفی در بتن

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-15) برخی از مشخصات الزامی سنگدانه های مصرفی در بتن

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-16) ویژگی های فیزیکی و مکانیکی الزامی نمونه های بتن سازه ای با سنگدانه های سبک

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-17) ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های سبک مصرفی در بتن سازه ای

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-18) حداکثر مقدار مواد زیان آور در آب مصرفی در بتن

جداول فنی سازه های بتن آرمه9-3-19) آزمون های الزامی مواد افزودنی بتن

جداول فنی سازه های بتن آرمهنوشته شده توسط  پویا حیاتی
جمعه, 15 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 8888 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)