جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی

 

 

9-10-1) مشخصات شیمیایی الزامی سیمان های پرتلند

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-2) مشخصات فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-3) مشخصات مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-4) مشخصات شیمیایی الزامی سیمان پرتلند سفید

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-5) مشخصات فیزیکی الزامی سیمان پرتلند سفید

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-6) مشخصات مکانیکی الزامی سیمان پرتلند سفید

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-7) ویژگی شیمیایی الزامی سیمان های پرتلند پوزولانی

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-8) ویژگی فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند پوزولانی

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-9) ویژگی مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند پوزولانی

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-10) ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه هایریز مصرفی در بتن

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-11) ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های درشت مصرفی در بتن

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-12) حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های ریز

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-13) حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های درشت

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-14) حداکثر میزان مجاز دانه های پولکی و سوزنیدر سنگدانه های درشت مصرفی در بتن

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-15) برخی از مشخصات الزامی سنگدانه های مصرفی در بتن

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-16) ویژگی فیزیکی و مکانیکی الزامی نمونه های بتن سازه ای با سنگدانه های سبک

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-17) ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های سبک مصرفی دربتن سازه ای

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-18) حداکثر مقدار مجاز مواد زیان آوردر آب مصرفی دربتن

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-19) آزمون های الزامی مواد افزودنی بتن

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-20) ضوابط و الزامات قطرهای : اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-21) حداقل مجاز ازدیاد طول نسبی میلگردهای فولادی در آزمایش کشش

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-22) زاویه خمش و نسبت قطر خمش بهقطر اسمی میلگردها در آزمایش خمش میلگردهای فولادی

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-24) تأثیر نوع سیمان و سن بتن برروی مقاومت فشاری نسبی بتن

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-25) کنترل وبازرسی مشخصه های بتن

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی


9-10-26)

جداول فنی آیین نامه بتن (مبحث 9 مقررات ملی ایران) - ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 11:21
بازدید 6853 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 11:21
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)